ชื่อหลักสูตร :
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
  วันที่จัดอบรม :
09/12/2558 - 10/12/2558 )
  สถานที่อบรม :
โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ (สงขลา)
 
** รายชื่อด้านล่างจะแสดงเฉพาะสำหรับผู้ที่สมัครผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น
 
จำนวนผู้อบรมทั้งหมด  5   คน

ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
นายปัญญา จินรัตน์
2
นายอับดลกาหรีม แกสมาน
3
นายภัศกร ทองเล็ก
4
นางสาวณัฎฐธิดา พรหมประดิษฐ์
5
นางสาวมาลินี ศรีรักษา