เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และความเสียสละที่ได้อุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังทรัพย์ โดยท่านกรุณาบริจาคเงินให้กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ จำนวน 1,000,000 บาท  เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มกราคม 2562

เพื่อเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน และความสามัคคี อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกันของครอบครัว SHAWPAT จัดขึ้นวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ณ บ้านไม้ชายเลน รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยฯ OSH Tour Hongkong Dec 3-5,2018 

นักศึกษาชั้นปีที่่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เข้าร่วมฝึกทักษะวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหัวข้อเรื่อง "การเข้าทำงานในที่อับอากาศ และ ระบบ LOTO"

และได้มีการจัดสัมมนารูปแบบ Talk Show เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา งานความปลอดภัย สู่ยุค 4.0” พร้อมทั้งเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ชุดใหม่ ณ โรงแรมรอย้ลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ

โดยมีพิธีส่งมอบงานให้นายกสมาคมท่านใหม่ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  และพิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล และพิธีมอบเกียรติบัตรให้ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคม (ชุดเดิม) เพื่อแสดงความขอบคุณที่ได้เสียสละ และทุ่มเทให้กับสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

รมว.แรงงาน เปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 พร้อมมอบรางวัล Zero Accident Campaign 2018 แก่ผู้แทนสถานประกอบกิจการ มุ่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ย้ำ ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานต้องมาก่อน

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2561

เข้าร่วมจัดสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศ “Dialogue Forum on “Safety Culture”