บริการที่ปรึกษาและตรวจประเมินตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน VISION ZERO การจัดการความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน (SHW)

 

logo-zero

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างกลไกการเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน (SHW) ของหน่วยงานองค์กร สำหรับองค์กรที่ไม่เคยทำระบบจัดการด้านความปลอดภัยอื่นมาก่อน
  2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของความปลอดภัย สุขภาพ และสร้างความผาสุกในการทำงานของหน่วยงานองค์กร ขององค์กรที่ได้รับการรับรองตามระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ต่างๆ เช่น มอก.18001, ISO-45001 เป็นต้น
  3. เพื่อปรับปรุงความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก (SHW) ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับองค์กรภายนอก เช่น ห่วงโซ่อุปทาน (supply chains) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบระหว่างกัน (benchmarking)
  4. เพื่อวัดและประเมินคุณภาพ และความสำเร็จของประสิทธิภาพขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสุขภาพ

 

แนวทางการดำเนินการ

  1. ดำเนินการรวบรวมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อทราบสถานะด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุก (SHW)  ของหน่วยองค์กร
  2. ดำเนินการทบทวนข้อมูลและเยี่ยมชมพื้นที่ปฎิบัติงานของหน่วยองค์กร เพื่อนำเสนอคำแนะนำและจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาองค์กรหน่วยงาน
  3. การตรวจประเมินวัดความสำเร็จตามกลยุทธ์เชิงป้องกัน VISION ZERO

 

จำนวนวันและจำนวนผู้ตรวจประเมิน ขึ้นอยู่กับขนาดหน่วยงานองค์กร โดยพิจารณาจากความซับซ้อนของภาระกิจของหน่วยงานองค์กร