การตรวจสอบพร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องระบบไฟฟ้าตามกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

 

logo OSH&E

 

205 1การตรวจสอบพร้อมให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550

  

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ทราบความถูกต้อง ของการจัดระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ. 2550

  2. เพื่อเป็นข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขและบำรุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ.2556
     

แนวทางดำเนินการ

  1. ดำเนินการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามเอกสาร สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  2. ให้คำปรึกษา ระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ทำการตรวจสอบ ข้อบกพร่อง และแนวทางแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานตามกฎหมายและมีความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สิน

  3. จัดทำรายงานเอกสารรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า และรายงานการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้า

 

65291_2-01.png (538×174)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โทร : 0 2884 1852 ต่อ 101-112

คุณอภิกฤตย์ เศวตพงษ์ โทร 089-3533366

คุณอมรรัตน์ อ่อนดี โทร. 061-3978484

โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.