Facebook





หลักสูตรปริญญาตรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘)

ที่

สถาบัน

หลักสูตร

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
๔๒๐/๑ ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพฯ๑๐๔๐๐

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น ๑๐ เลขที่ ๙๙ หมู่ ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒

มหาวิทยาลัยบูรพา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง 
จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๐

- สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๗)

-วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย  ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ต.ไทยบุรี  
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ๑๘/๑๘ 
ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๑๐๖๑ซอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ 
แขวงหิรัญรูจี 
เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อเนื่อง ๒ ปี)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๕๔)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ถนนแจ้งวัฒนะ  ต.บางพูด  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

๑๐

มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ๒๒๒ หมู่ ๒ ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง ๙๓๑๑๐
จ.พัทลุง 93110

๑๑

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์

-วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๑ ม. ๒๐  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี ๑๓๑๘๐

๑๒

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย (ภาคปกติและภาคสมทบ)

สาขาวิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
๑๙/๑ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กทม.๑๐๑๖๐

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย    
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
๑๙/๑ ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กทม.๑๐๑๖๐

๑๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ๒๔๔ 
ถนนมรุพงศ์ ต.หน้าเมือง 
อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

๑๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โปรแกรมวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม ๓๙/๑  ถนนรัชดาภิเษก 
เขตจตุจักร กทม ๑๐๙๐๐

๑๕

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน ชั้น ๖ อาคารบริหาร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต                               สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

๑๖

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๒)

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต.เมืองศรีไค 
อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘)

วิทยาลัยแททย์ศาสตร์และการสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔)

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ต.เมืองศรีไค 
อ.วารินชำราบ 
จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๙๐

๑๗

มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

คณะสาธารณสุขศาสาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐

๑๘

มหาวิทยาลัยพะเยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒)

สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ต.แม่กา อ.เมือง 
จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕)

คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ต.แม่กา อ.เมือง 
จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

๑๙

วิทยาลัยนครราชสีมา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิทยาลัยนครราชสีมา 
๒๙๐ หมู่ ๒ ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๐

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

-วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)

-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๑

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
๙๙ หมู่ ๖ ถนนศรีสะเกษ-อุบล ตำบลโพธิ์ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒๒

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการความปลอดภัย(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
๒๒๘/๑-๓ ถนนสิรินธร เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐

๒๓

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
(หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๑ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

๒๔

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓) 
กลุ่มวิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
๒๐๐ ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง ๕) ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

๒๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ถนนโรจนะ ต.ประตูชัย จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

๒๖

วิทยาลัยพิษณุโลก

(รอผ่าน สกอ.)

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพิษณุโลก 
๖๙๓ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

๒๗

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑)

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๑๔๐ หมู่ ๔ ถนนติวานนท์ ต.บ้านกลาง อ.เมือง 
จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

๒๘

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

คณะวิทยาศาสตร์และแทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๙)

คณะวิทยาศาสตร์และแทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

๒๙

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอก 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สำนักวิชาวิทยาศาตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ๓๓๓ หมู่ ๑ ต.ท่าสุด 
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๑๐๐

๓๐

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) 
    (ภาคปกติ)
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
    (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑) 
    (เฉพาะนิสิตรหัส ๕๒ จำนวน ๕๔ คน)

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

๓๑

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

๓๒

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔)

ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตั้งอยู่เลขที่ ๖๓ หมู่ ๗ ถนนรังสิต-นครนายกตำบลองครักษ์ จังหวัดนครนายก

๓๓ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖)

คณะสาธารณสุขสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย
ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 
จังหวัดสุโขทัย



   



หลักสูตรปริญญาโท

ที่

สถาบัน

หลักสูตร

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2551