สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

งานบริการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อม

โดย ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

                     สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้รับอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง โดยมีใบอนุญาตเลขที่ 0401-03-2564-0005 ใบอนุญาตเลขที่ 0402-03-2564-004 และใบอนุญาตเลขที่  0403-03-2564-0005 พร้อมบุคลากรที่ผ่านการรับรอง และได้รับอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยฯ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย โดยมีใบอนุญาตเลขที่ 0201-03-2564-0012  พร้อมบุคลากรที่ผ่านการรับรอง

                     เพื่อสนับสนุนส่งเสริมงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน,สถาบัน,องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบกิจการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องการกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอาทิ เช่น ความร้อน แสงสว่าง เสียงดัง สารเคมี รังสีก่อให้เกิดไอออน และที่อับอากาศ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยของลูกจ้างตามปัจจัยเสี่ยงนำไปสู่การควบคุมป้องกันและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการควบคุมป้องกันโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะงานหรือสภาพงานหรือเนื่องจากการทำงาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ยังพร้อมที่จะให้บริการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการ เช่น มอก.18001, OHSAS18001, ISO14001 และตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

ติดต่อขอคำปรึกษาและรับบริการ

199 1

ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

โทรศัพท์

095 948 6766

099 225 7849 (คุณอรัญญา  ภูบังไม้)

063-874-1144 (คุณอรทัย ยอดแสง)

02 884 1852 ต่อ 401-413

โทรสาร : 02 880 4591 

อีเมล     :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.