Facebook


ปิดรับสมัคร !!!

 วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนให้แรงงานพม่าได้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการทำงานอย่างปลอดภัย
 • เพื่อสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบกิจการโดยรวม
 • บรรยายโดยวิทยากรชาวพม่า
   

หมายเหตุ
     หลักสูตรนี้ ไม่ได้ อบรมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้นหลักฐานที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ไม่สามารถใช้เพื่อแสดงว่าพนักงานที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ได้อบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. 2554 ได้
 


ระยะเวลาอบรม

 • 1 วัน (6 ชั่วโมง) 
 • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556
 • สถานที่จัดอบรม : สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) 

 ราคาค่าอบรม  

 • สมัครอบรมฟรี   (สำหรับแรงงานพม่าที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ) อื่นๆ
 
 • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 30 คน
 • หลังจบการอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับบัตรบัตรประจำตัวและวุฒิบัตร
 • มี coffee  Break เช้า-บ่าย พร้อมอาหารเที่ยงบริการฟรี
 
   เนื้อหาหลักสูตร
 

เวลา


หัวข้อวิชา
08.30-08.45 น.  ลงทะเบียน
08.45-09.00 น.
ทดสอบก่อนการอบรม
09.00-10.30 น.
ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10.30-10.45 น.
พักเบรค
10.45-12.15 น.
กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน12.15-13.15 น.
พักทานอาหาร
13.15-14.30 น.
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
14.30-14.45 น.
พักเบรค
14.45-16.00 น.
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ต่อ)
16.00-16.30 น.
ทดสอบหลังการอบรม
16.30-17.30 น.
มอบใบรับรองเข้ารับการอบรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  โทร 02884 1852 02880 4803 ต่อฝ่ายอบรม   หรือ E mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน