Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยนายธำรง คุโณปการ และ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  อุปนายก เข้าพบนายนคร ศิลปอาชา ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อหารือเรื่องงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๙  และงานส่งเสริมความปลอดภัย เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงแรงงาน