Facebook
คณะกรรมการและผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดิ์ ประธานที่ปรึกษา สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้อง 252 อาคารปิยชาติ ส่วนต่อขยาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558