Facebook


รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อุปนายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)) ร่วมอภิปรายหัวข้อ "วิถีของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ เมื่อไทยเข้าสู่อาเซียน" วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯรศ.วิชัย พฤกษ์ธาราธิกูล, นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร, นายอุดมศักดิ์ หยองอนุกูล กรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมการอภิปรายหัวข้อ "ปลุกวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สังคมไทยในโลกยุคใหม่"  วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯนายธำรง คุโณปการ อุปนายก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และนางสาวกาญจนา กานต์วิโรจน์ กรรมการสมาคมฯ ร่วมการอภิปรายหัวข้อ "โครงการบริหารจัดการเบ็ดเสร็จด้านการส่งเสริมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และโรคจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ" วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 211-213