Facebook

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 2558 เวลา 10.16 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ซึ่งกระทรวงแรงงาน จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2558 ภายใต้ชื่องาน ปลูกจิตสำนึก ร่วมใจป้องกัน สร้างสรรค์ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานและร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายของการลดการประสบอันตรายและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานลงให้มากที่สุดในการนี้ ได้พระราชทานโล่รางวัลแก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สาขาคลังปิโตเลียม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานระดับประเทศติดต่อกันเป็นเวลา 19 ปี ภายในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 นี้ มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การบรรยาย การอภิปราย ในประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงานในทุกภาคส่วน การจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการและสถานประกอบกิจการต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วมแสดงผลงาน นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานต่าง ๆ อีกด้วยภาพโดย :  สมภพ ศีลบุตร  (กลุ่มงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กระทรวงแรงงาน )