Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ครั้งที่ 4/2558 วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 17.30 น. ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ