Facebook
งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน ส่วนภูมิภาค จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  โดยในวันที่  ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดนิทรรศการภายในงานดังกล่าวด้วย