Facebook

ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ


วิดีโอ


พิธีลงนามความร่วมมือ "โครงการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเกี่ยวกับสารเคมี พ.ศ. 2558" วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ


วิดีโอ


ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมฯ มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในโอกาสได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ

วิดีโอ