Facebook
ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม, รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ อุปนายก, นายธำรง คุโณปการ อุปนายก และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมดูงานและประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 22 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย "ส่วนร่วมชุมชน: ก้าวแรกก้าวไกลสู่ชุมชนปลอดภัย" 22nd International Conference on Safe Communities 2015, Nan, Thailand ‘Involvement of Grassroots: the First Step to a Global Vision on Community Safety Promotion’ วันที่ 22-25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โอกาสนี้ นายกสมาคมถ่ายรูปร่วมกับผู้บรรยายพิเศษ  Prof.Koustuv Dalal, Founder & Chair of The International Safe Hospital Network ,WHO CC