Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ


สแกน QR CODE เข้าถึงหน้าเว็ปงานอบรมได้ทันที

             

             

   

   
   
   
   


หลักสูตรให้บริการฝึกอบรม


ดาวน์โหลดแผนอบรมปี 2562 ภาคใต้ (จ.สงขลา , จ.กระบี่ , จ.สุราษฎร์ธานี)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.นครราชสีมา  จ.ระยอง ดาวน์โหลดรายชื่อหลักสูตรให้บริการแบบ In-House

ขอใบเสนอราคาจัดแบบภายใน (In-House)สมัครอบรมแบบ Public (สมัครออนไลน์)


หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯจป.หัวหน้างาน

จป.เทคนิค

 จป.เทคนิคขั้นสูง

จป.บริหาร

จป.วิชาชีพตามคุณสมบัติข้อ 17(2)หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยฯหลักสูตรหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย หลักสูตร 30 ชั่วโมง

 หลักสูตร 42 ชั่วโมงหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หลักสูตรผู้อนุญาต

 หลักสูตรผู้ควบคุมงาน

 หลักสูตรผู้ช่วยเหลือ

 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

 หลักสูตรผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ
    และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)

 หลักสูตร การตอบโต้เหตุฉุกเฉินในที่อับอากาศหลักสูตรอัคคีภัย ดับเพลิงขั้นรุนแรง

 การดับเพลิงขั้นต้น

 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

 การเฝ้าระวังไฟ (Fire Watch Man)

 หลักการจัดทำแผนและป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงหลักสูตรปั้นจั่น ปั้นจั่นชนิดเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น

 ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ

 หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นหลักสูตร Train the trainer การสอนงานเพื่อความปลอดภัย ( Safety Coaching)

 ผู้สอนความปลอดภัยฯ เกี่ยวกับไฟฟ้าตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 เทคนิคการเป็นวิทยากรปั้นจั่น

 เทคนิคการเป็นวิทยากรรถยก

 ผู้สอนด้านความปลอดภัยฯ สำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ

เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศฯหลักสูตรนั่งร้าน เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านและการตรวจสอบนั่งร้าน

 เทคนิคการติดตั้งนั่งร้านแบบท่อและข้อต่อและแบบโครงสร้างสำเร็จหลักสูตรหม้อน้ำ ผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

 ทบทวนผู้ควบคุมประจำหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อนหลักสูตรสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

 ผู้ปฏิบัติงานระบบกากอุตสาหกรรม

 ผู้ปฏิบัติงานมลพิษอากาศ

 ผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดมลพิษน้ำหลักสูตรสารเคมี ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการตอบโต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบเป็นบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายหลักสูตรด้านการยศาสตร์ การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์

 กายภาพบำบัดในการป้องกันโรคจากการทำงานทางการยศาสตร์หลักสูตรรถยกศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
   ข่าวประชาสัมพันธ์งานอบรม

        หลักสูตรใหม่


ติดต่อศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โทร. :      02 880 4803 , 02 884 1852 , 02 884 1764 , 02 884 1408 ,

           02 880 4659 , 02 448 5505 , 02 448 5504 , 02 880 4590 ,

           02 880 4592 , 02 403 1606-12


(ตามด้วยเบอร์ต่อ 1)


โทรสาร : 02-8841853 , 02-8804591

 •   shawpatsafetytraining
    
 •  shawpattraining@gmail.com

 • shawpatinhouse@gmail.com

 •  แผนที่สมาคมฯ

 • แผนที่สนามฝึกอบรมสมาคมฯ  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ

     คุณพิชชาภา กันทะวงค์ (เอ)

  089-9276722

   shw_inhouse

     คุณสุพิชญา  สอนสิทธิ์ (ปีโป้)

     งานอับอากาศ,ดับเพลิง


  089-8959445 

   shw_public1

     คุณเนตรนภา โขมศิริ (เกรช)

  089-8949445

   shw_public2

   

     คุณจรูญ  จันทร์แก้ว

   

  Jaroon7890