สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ : ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

ระยะเวลาการอบรม

  • 3 วัน

ราคาค่าอบรม

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • 7,500 บาท

  • 7,000 บาท (สมาชิกสมาคม)

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ภาพกิจกรรมอบรม