สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

66201_06.jpg (5472×3648)

 

              ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA) และ Occupational Health and Safety at Work Association (OSHWA) ประชุมภายใต้ห้วข้อ Concept of holding Safety and Health Convention in Thailand โดยมีผู้แทนจากสถานฑูตญี่ปุ่นเข้าร่วมสังเกตการณ์ 2 ท่านในระหว่างสัมมนา (Mr.Kobayashi and Mr.Miyata) ณ ห้องประชุมเกวลินสฤษดิ์

 

 

              ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2566 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานให้กับผู้ที่สนใจ และดูงานที่ Mitsubishi Elevator Training Center