สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติและมาตราการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป

67033_12.jpg (1200×800)

 

            ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคม ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงกฎหมาย แนวปฏิบัติและมาตราการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับนายจ้าง ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 กองความปลอดภัยแรงงาน