สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671451

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร” โดยอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 ท่าน

💙SHAWPAT หวังเป็นอย่างยิ่งให้สถานประกอบกิจการ สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันและลดการประสบอันตรายจากการทำงาน 💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻