สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

671473.jpg (1566×1044)

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี “หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน” โดยอาจารย์จรัญชัย ก่อศรีพิทักษ์กุล และอาจารย์นิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ มีผู้เข้าอบรมจำนวน 58 ท่าน

💙SHAWPAT ขอเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻