สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

6715502

 

⛑️SHAWPAT ได้สนับสนุนนโยบาย   กระทรวงแรงงาน ภายใต้กิจกรรม ของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2567 “FREE SAFETY SERVICE เพื่อแรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี“ ให้กับลูกจ้าง และนายจ้าง ⛑️

📍วันที่ 4-5 มิถุนายน 2567 SHAWPAT จัดอบรมฟรี  “หลักสูตร คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)” โดยอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ และอาจารย์เอกชิชย์ สายัณห์ ​มีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 ท่าน

💙SHAWPAT หวังเป็นอย่างยิ่งให้ นายจ้าง และลูกจ้าง มีความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมากยิ่งขึ้นเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานประกอบกิจการ 💚

👷🏻วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมความปลอดภัย👷🏻