สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

66181 2

ฐานิตดา  คล้ายยา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร

และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฐานิตดา  คล้ายยา

ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักบริหาร

และรักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน