สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ยุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีจิตสํานึกเรื่องความปลอดภัยตลอดเวลา ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบ้านมาทํางานในแต่ละวัน จนถึงกลับบ้านไปเจอครอบครัวที่รออยู่

 

ภาวะผู้นํา Leadership

คุณวิวัฒน์  ศูปธรรม

HEAD OF GLASS OPERATION

บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จํากัด

18