การตรวจประเมินความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อแสดงความสอดคล้องตามกฎหมายไทยตามประเภทกิจการ (Thai OSH&E Regulations Compliance Audit in type of Business)

 

logo OSH&E

วัตถุประสงค์

  • เพื่อทบทวนสถานะเบื้องต้นขององค์กรว่ามีการปฏิบัติที่มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือไม่
  • เพื่อทบทวนสถานะเบื้องต้นของขององค์กรในการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น มอก. 18001 OHSAS 18001 หรือ ILO-OSHMS 2001
  • เพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการแก้ไขการดำเนินงานขององค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

แนวทางดำเนินการ

  1. ดำเนินการทบทวนสถานะเบื้องต้นขององค์กรตามข้อกำหนดของกฎหมายโดยการใช้แบบทบทวนสถานะเบื้องต้นโดยการทำ Checklist
  2. ดำเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน (evidence) ขององค์กรเพื่อแสดงความสอดคล้องของกิจกรรมที่มีอยู่เปรียบเทียบกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  3. ดำเนินการตรวจพื้นที่ด้านกายภาพเพื่อเปรียบเทียบการปฎิบัติว่ามีความสอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
  4. จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินและจัดทำรายการความจำเป็นเร่งด่วน (Priority)   ที่จะต้องดำเนินการแก้ไขตามสภาพปัญหาที่เจอ

จำนวนวันและจำนวนผู้ตรวจประเมิน ขึ้นอยู่กับขนาดสถานประกอบการ โดยพิจารณาจาก

  1. ความซับซ้อนของกระบวนการผลิต
  2. ขนาดพื้นที่ของประกิจการ
  3. จำนวนพนักงาน