การให้คำปรึกษาการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 

logo OSH&E

      

สมาคมฯ ให้บริการ

  1. การจัดทำระบบการจัดการฯ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565
  2. การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001:2018)
  3. การจัดทำการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแนวทาง Vision Zero ( Health Wellbeing)  

กลุ่มเป้าหมาย

สำหรับสถานประกอบกิจการตามที่ระบุไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวง ที่มีจำนวนลูกจ้างจำนวน 50 คนขึ้นไป

 

ลำดับ

ระบบการจัดการ

จำนวนวัน

 

สิ่งที่จะได้รับ

หมายเหตุ

1.

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

4

 

·      ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

 

2.

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565+Vision Zero

6

 

·      ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

·       VISION ZERO (บูรณาการได้ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน)

 

3.

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565+ ISO45001:2018

7

 

·      ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

·       ISO45001:2018

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมการรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body: CB)

4.

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย+ISO45001:2018 +Vision Zero

9

 

·      ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย สอดคล้องกับกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัย พ.ศ. 2565

·      ISO45001:2018

·       VISION ZERO (บูรณาการได้ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน)