งานบริการแปลเอกสารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม

 

logo OSH&E

 


       

หลักการและเหตุผล

              เนื่องจากปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคอื่นๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ได้มีการนำระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศมาปรับให้เป็นมาตรฐานของสถานประกอบการนั้น หรือสถานประกอบการบางแห่งมีความต้องการจัดทำมาตรฐานการทำงานภายในให้เป็นระบบภาษาสากล หรือมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลกับพนักงานในสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารผ่านการแปลภาษาระหว่างภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความมั่นใจว่าข้อมูลการสื่อสารถูกต้องและเข้าใจตรงกันตามหลักสากล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการแปลเอกสารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ เช่น

 

  1. คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  3. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS)