งานบริการแปลเอกสารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม

 

logo OSH&E

 


       

หลักการและเหตุผล

              เนื่องจากปัจจุบันภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือภาคอื่นๆ ที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ได้มีการนำระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมจากต่างประเทศมาปรับให้เป็นมาตรฐานของสถานประกอบการนั้น หรือสถานประกอบการบางแห่งมีความต้องการจัดทำมาตรฐานการทำงานภายในให้เป็นระบบภาษาสากล หรือมีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลกับพนักงานในสถานประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารผ่านการแปลภาษาระหว่างภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานถูกต้องตามหลักวิชาการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่ความมั่นใจว่าข้อมูลการสื่อสารถูกต้องและเข้าใจตรงกันตามหลักสากล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการแปลเอกสารด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม ต่างๆ เช่น

 

  1. คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน
  2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  3. เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) 

 

65291_2-01.png (538×174)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

โทร : 0 2884 1852 ต่อ 101-112 คุณอมรรัตน์ อ่อนดี

โทร. 061-3978484 คุณอภิกฤตย์ เศวตพงษ์

โทร 089-3533366 โทรสาร: 0 2880 4591

อีเมล์: : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.