Facebook


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่วันที่สอบ
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๑/๒๕๖๓๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๑/๒๕๖๓๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๕/๒๕๖๒๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๔/๒๕๖๒๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๔/๒๕๖๒๒๔ กันยายน ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๓/๒๕๖๒๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๓/๒๕๖๒มิถุนายน ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๒/๒๕๖๒มิถุนายน ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๑/๒๕๖๒๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๒/๒๕๖๒๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๑/๒๕๖๒๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๒/๒๕๖๑๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๒/๒๕๖๑๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๕/๒๕๖๐๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๖/๒๕๖๐๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๖/๒๕๖๐๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๔/๒๕๖๐๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๕/๒๕๖๐๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๒/๒๕๖๐๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๒/๒๕๖๐๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๓/๒๕๖๐๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๑/๒๕๖๐๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๑/๒๕๖๐๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๔/๒๕๕๙๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๕/๒๕๕๙๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๖/๒๕๕๙๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๓/๒๕๕๙๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๕/๒๕๕๙๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๒/๒๕๕๙๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๓/๒๕๕๙๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๔/๒๕๕๙๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๑/๒๕๕๙๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๑/๒๕๕๙๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๒/๒๕๕๙๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๔/๒๕๕๘๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๗/๒๕๕๘๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๘/๒๕๕๘๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๓/๒๕๕๘๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๕/๒๕๕๘๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๖/๒๕๕๘๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๒/๒๕๕๘๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๓/๒๕๕๘๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๔/๒๕๕๘๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๑/๒๕๕๘๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๑/๒๕๕๘๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๒/๒๕๕๘๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
๗/๒๕๕๗๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ
๖/๒๕๕๗๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม
๗/๒๕๕๗๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม
๖/๒๕๕๗๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๔/๒๕๕๗๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๕/๒๕๕๗๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๔/๒๕๕๗๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม๕/๒๕๕๗๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ๓/๒๕๕๗๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม ๓/๒๕๕๗๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม ๒/๒๕๕๗๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ๑/๒๕๕๗๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ ๒/๒๕๕๗๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบซ่อม ๑/๒๕๕๗๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยแรงงาน  สำนักความปลอดภัยแรงงาน โทร. ๐ ๒๓๓๘ ๙๑๒๘ - ๓๙ ต่อ ๗๑๙-๗๒๔