สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

head training

บริการโปรแกรมเพื่อใช้ประเมินความสอดคล้อง ตามกฎหมายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (ระบบออนไลน์)

      สมาคมฯ ให้บริการโปรแกรมกำกับดูแลการดำเนินการของ สถานประกอบการให้สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (ระบบออนไลน์)  An (online) Administrative Program for Energy & EHS Legal Compliance (APEL)


หมายเหตุ

  • อัตราค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวม vat 7%

  • สมาชิกสมาคมฯ ไม่สามารถใช้ส่วนลดในโปรแกรมกำกับดูแลฯ (APEL) นี้ได้

  • กรณีผู้เชี่ยวชาญประเมินความสอดคล้องในสถานประกอบการ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทาง (คิดตามระยะทางจริง)

  • โปรแกรมกำกับดูแลฯ (APEL) นี้ใช้สำหรับสถานประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนบนโปรแกรมไว้เท่านั้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สาขาอื่นได้ โปรแกรมจะถือว่าเป็นคนละสถานประกอบการ (สำนักงานใหญ่และสาขาย่อยถือว่าเป็นคนละสถานประกอบการ)

  • ในภายหลังจากการประเมินความสอดคล้อง 1 วัน จะส่งรายงานในรูปแบบ File Excel, PDF ทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

  • ในกรณีผ่านโปรแกรมที่ 1 หรือที่ 3 หากต้องการประเมินต่อเนื่องในโปรแกรมที่ 2 มีส่วนลดราคา 1,000 บาท

ศูนย์ฝึกอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

 • โทร : 0 2884 1852 ต่อ 108

   (คุณสาโรจน์  ,คุณอภิกฤตย์)

 • โทรสาร : 0 2880 4591

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

136 2