Facebook
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาและในวาระครบรอบ 25 ปีให้กับสมาชิก ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร