Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทางานแห่งชาติ สนับสนุนโครงการเพื่อน้องที่ห่างไกลจากสายใยเครือข่าย จป. ครั้งที่ 10/2556 เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ตำบลมาบตะโกเอน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2556