Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บเงื่อนไขการเข้ารับอบรมหลักสูตร ปั้นจั่นหอสูง รถ

         1. ผู้เข้ารับการอบรมที่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างว่า "ทำหน้าที่บังคับปั้นจั่นชนิด รถปั้นจั่น หรือ เรือปั้นจั่น หรือ ปั้นจั่นหอสูง
เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตร ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บังคับฯ ผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ
(4ผู้)  

         2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้   ไม่มีหนังสือรับรองจากนายจ้างว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบังคับรถปั้นจั่น หรือเรือปั้นจั่น
หรือปั้นจั่นหอสูง เมื่อจบหลักสูตร 24 ชม.แล้วจะได้รับวุฒิบัตรเฉพาะ "หลักสูตรผู้ควบคุม ผู้ยึดเกาะและผู้ให้สัญญาณ
(3ผู้)"
  64068_1.png (700×80)
  การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ
 • หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ


หลักการและเหตุผล 
     โดยที่กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น และการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให้สถานประกอบกิจการได้จัดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นได้เข้ารับการรอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้พนักงานที่ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับปั้นจั่นได้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนดไว้
 2. เพื่อให้นายจ้างได้ปฎิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ.๒๕๕๒
   กลุ่มเป้าหมาย
  
 • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ 
 • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ 
 • ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถ  ระยะเวลาอบรม

  4 วัน (24 ชั่วโมง)
    -ภาคทฤษฎี 15 ชั่วโมง
    -ภาคปฎิบัติ 9 ชั่วโมง   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 -6,000 บาท  
 -5,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)
*อัตราค่าลงทะเบียนรวมค่าอาหารกลางวัน / อาหารว่าง /เอกสารและวุฒิบัตร  อื่นๆ
   -รับจำนวนจำกัดรุ่นละไม่เกิน 20 คน
 
   เนื้อหาหลักสูตร
 

   เนื้อหาอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ.๒๕๕๔ (อ่านรายละเอียด )
 


รูปภาพแสดงตัวอย่างปั้นจั่นที่จะต้องอบรม "หลักสูตร ปั้นจั่นหอสูง รถ เรือปั้นจั่น"