Facebook
Shawpat

ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้เคียง
Shawpat
ถ้าเพลิงยังมีขนาดเล็กพอที่จะดับเพลิงเองได้ ให้ใช้ถังดับเพลิงมือถือ เข้าทำการดับเพลิง
Shawpat
ถ้าคิดว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ให้รีบอพยพหนี ออกจากพื้นที่ทันที และให้ปิดประตูห้อง
Shawpat
การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้น ห้าม!ใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด

1. ข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน เมื่อพบเหตุ เพลิงไหม้

- ดึงอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือในบริเวณใกล้ 
- ถ้าเพลิงยังมีขนาดเล็กพอที่จะดับเพลิงเองได้ให้ใช้ ถังดับเพลิงมือถือเข้าทำการดับเพลิง 
- ถ้าคิดว่าไม่สามารถดับเพลิงได้ให้รีบอพยพหนี ออกจากพื้นที่ทันทีและให้ปิดประตูห้อง 
- การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้น ห้าม! ใช้ลิฟต์โดย เด็ดขาด 

ในกรณีไฟไหม้เสื้อผ้าที่สวมใส่

- หยุดห้ามวิ่งหรือเดินต่อ เพราะไฟจะลุกลามง่ายขึ้น 
- ล้มตัวลงและนอนราบกับพื้น 
- ใช้มือสองข้างปิดหน้าและแขนแนบลำตัว
- กลิ้งตัวทับไฟไป/มา จนกระทั่งเปลวเพลิงมอดดับ ก่อนร้องขอความช่วยเหลือ 

เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัย

- อย่าตื่นเต้น ตกใจ! และอย่าห่วงทรัพย์สิน 
- อพยพออกจากพื้นที่เพื่อไปยังบันได โดยพยายาม สังเกตและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีควันหรือมีความร้อน 
- เมื่อท่านอพยพออกมาจากอาคารได้แล้ว 
- ห้ามกลับเข้าไปในอาคารอีกโดยเด็ดขาด 
- หากท่านทราบหรือพบว่ายังมีคนติดอยู่ ภายในอาคารให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 
- ให้รออยู่บริเวณที่ปลอดภัยภายนอก อาคารหรือบริเวณ ที่รวมพล พร้อมทั้งติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของอาคาร เพื่อแจ้งชื่อและรายละเอียดประจำตัวท่าน ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอย่างยิ่ง

2. ข้อควรปฏิบัติ (สำหรับบ้านพักอาศัย)

- ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันอัตโนมัติ บริเวณภายใน ห้องนอน และทางเดินหน้าห้องนอน หรืออย่างน้อยชั้นละ 1 ชุด 
- จัดเตรียมถังดับเพลิงมือถือขนาด ที่สามารถใช้ได้ สะดวก อย่างน้อยชั้นละ 1 ชุด 
- จัดเตรียมให้มีช่องทางออกจากอาคาร ที่สามารถ ใช้ได้ทุกเวลา และซ้อมการหนีไฟให้เคยชิน 
- หน้าต่างที่ติดตั้งเหล็กดัด ต้องมีช่องที่เปิดได้อย่างน้อย 1 บานทุกห้อง 
- ใช้งานด้วยความระมัดระวังและ หมั่นตรวจสอบสภาพ พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ห้องครัว ห้องบูชาพระ ห้องเก็บของ และห้องเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 
- อย่าเก็บวัสดุไวไฟ น้ำมันก๊าด ทินเนอร์ ไว้ในบ้าน เป็นจำนวนมาก 
- ไม้ขีดไฟ, ไฟแช็ค ให้เก็บไว้ในที่มิดชิดระวัง เด็กนำไปเล่น 
- ขณะปรุงอาหารไม่ควรทำงานอย่างอื่น 
- อย่าสูบบุหรี่บนเตียงนอน 
- ก่อนเข้านอนให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า, เตาแก๊ส ฯลฯ 

(สำหรับโรงแรม .. ก่อนเข้าพัก)

- ตรวจทางหนีไฟดูไว้อย่างน้อย 2 ทาง 
- ตรวจตำแหน่งอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ, อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง 
- ตรวจดูแผนผังอาคารที่ประตูห้องพักด้านใน เพื่อให้รู้ถึง ตำแหน่งห้องที่พักและทางหนีไฟ ที่ใกล้เคียงอย่างน้อย 2 ทาง
- ตรวจสภาพการเปิด-ปิดประตู บันไดหนีไฟจะต้องอยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้ และไม่มีการปิดล๊อค 
- ตรวจอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟว่าติดตั้ง หน้าห้องพัก และในห้องพักหรือไม่ 
- ภายในห้องพักจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ ตรวจจับควัน อัตโนมัติ และสังเกตสภาพความพร้อมในการทำงาน โดยดูที่ ไฟกระพริบสีแดงที่ตัวอุปกรณ์ 
- ภายในห้องพักควรจะมีอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย เป็นต้น 

(สำหรับศูนย์การค้า .. ก่อนเข้าใช้บริการ)

- ตรวจทางหนีไฟ ศึกษาแผนผังอาคาร 
- หมั่นสังเกตและตรวจสอบดูป้ายบอกทาง หนีไฟขณะ ใช้บริการ 
- อย่าตกใจเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งเตือนภัยหรือไฟฟ้าดับ ให้รีบจูงเด็กเล็ก (ถ้ามี) เดินออกนอกอาคารทันที

ที่มา : คู่มือความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคารสำหรับประชาชน โครงการอบรม การป้องกันอัคคีภัยในอาคาร 4 ภาค จัดโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ