Facebook
 1. จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออย่างน้อย 1 เครื่อง กรณีมีพื้นที่สถานบริการ หรือพื้นที่จัดงานตั้งแต่ 100 ตารางเมตรขึ้นไป ขอความร่วมมือจัดให้มีเครื่องดับเพลิงเพิ่มอีกอย่างน้อย 1 เครื่อง ทุกระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร และจัดให้มีทุกชั้นที่มีการจัดงาน สามารถมองเห็นและเข้าใช้สอยได้โดยสะดวก
 2. จัดให้มีการติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ที่สามารถส่งสัญญาณเตือนแจ้งครอบคลุมพื้นที่บริการ
 3. ติดตั้งแบบแปลนแผนผังอาคาร ซึ่งแสดงตำแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง ทางหนีไฟ ทางออก และประตูทางออก ไว้ในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน
 4. จัดให้มีทางออกและทางหนีไฟ ให้เพียงพออย่างน้อย 2 ทาง และต้องเปิดออกได้โดยสะดวก ไม่มีสิ่งกีดขวาง มีป้ายบอกทางสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ตลอดเวลา
 5. จัดให้มีระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง สำหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ไฟฉุกเฉิน ป้ายบอกทางหนีไฟ
 6. ให้มีการควบคุมความจุคนของผู้ใช้บริการหรือผู้ที่เข้าร่วมงาน
 7. จัดให้มีผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันภยันตรายจากอัคคีภัยตลอดเวลาที่เปิดบริการ
 8. ก่อนเปิดบริการหรือก่อนการจัดงานควรจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีความพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
 9. หลีกเลี่ยงการตกแต่งอาคาร สถานที่จัดงานรื่นเริงด้วยวัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย หรือลามไฟเร็ว
 10. ห้ามจัดให้มีการละเล่น การแสดงที่มีการใช้อุปกรณ์ ของเล่น ที่ทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด
 11. ในระหว่างที่จัดงานหรือเปิดบริการ ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทางเข้าออกและทางหนีไฟ และข้อควรปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้ใช้บริการทราบ ตามเวลาที่เหมาะสม
 12. อาคารที่มีสถานบริการหรือสถานที่จัดงานรื่นเริงอยู่ในอาคารให้ตรวจสอบการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนีไฟที่ต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องมองเห็นป้ายบอกทางหนีไฟได้ชัดเจนตลอดเวลา เพื่อระบายคนออกได้โดยปลอดภัย
 13. กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินผู้ใช้บริการหรือผู้เข้าร่วมจัดงานรื่นเริงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ประกอบกิจการหรือผู้จัดงานอย่างเคร่งครัดตามที่มีการประชาสัมพันธ์ ให้ทราบ
 14. หลังจากปิดบริการหรือหลังจากการเลิกจัดงานควรจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือหรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย
 15. สถานบริการต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก.