Facebook
ชีวิตทุกวันนี้ "รีบเร่ง" ยิ่งกว่าอินเตอร์เน็ตไฮสปีด ซึ่งสภาพเช่นนี้ "ขัดแย้งกับธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ ส่งผลให้ชีวิตเสียสมดุล เป็นการเสียสมดุลที่ทำให้เราได้เห็นข่าว "สาวหล่อ" ถูก "อาจารย์ (ผู้ชาย) คณะนิติศาสตร์" ทำร้าย!

สังคมกำลังเป็นอะไรไป!!!

จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว นายแพทย์ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล จิตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมออกแบบและพัฒนากระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ขุมทรัพย์ความสุข" ขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการเติมความสุขให้กับชีวิตของตนเอง ลดความเครียดและความขัดแย้งจากปัญหาและผู้คนรอบด้าน รวมทั้งเพิ่มพูนพลังชีวิตให้กับตนเอง

นพ.ประเวชเปิดเผยว่า ปัญหาเรื่องของความเครียด ความวิตกกังวล และโรคซึมเศร้า เป็นปัญหาทางด้านจิตใจที่พบมากถึงร้อยละ 12-15 ประชากรทั่วไป โดยความเครียดและความวิตกกังวลถือเป็น "โรคของยุคสมัยในปัจจุบัน" ที่ส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีแต่ความเร่งรีบ และการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้นอย่างมาก

"ความเครียดหรือความกังวลใจที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนนั้นถือเป็นเรื่องธรรมชาติที่พบได้เป็นปกติ เป็นพลังกระตุ้นให้คนเราตื่นตัวในการเผชิญกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆ นอกจากนี้ความเครียดยังเป็นแรงผลักดันให้คนเราแก้ปัญหาและคิดค้นพัฒนาสิ่งต่างๆ ได้สำเร็จ แต่ถ้าความคิดวิตกกังวลนั้นมีมากจนเกินไป จนไม่สามารถควบคุมได้ ก็อาจส่งผลให้เกิดความทุกข์ใจความเจ็บป่วยทางกาย ทำให้การดำเนินชีวิตไม่ราบรื่น ไม่มีสมาธิ ประสิทธิภาพการทำงานลดลง มีปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือคนรอบข้าง และถ้ามีภาวะเครียดสะสมอยู่เป็นระยะเวลานาน อาจเกิดภาวะซึมเศร้า และในรายที่รุนแรงอาจมีความคิดเรื่องฆ่าตัวตายได้ เนื่องจากหาทางออกไม่ได้"

 

ดังนั้น เราจึงควรหันมาดูแล "จิตใจ" ด้วยการหาหนทางจัดการหรือรับมือกับความเครียดและความกังวลแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะส่งผลเสียต่อชีวิตของในระยะยาว นพ.ประเวช แนะนำเทคนิคการค้นหาความสุขจากขุมทรัพย์ภายในจิตใจ ด้วยการจัดการความกังวลใจและความเครียดที่สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง 4 ประการ

"ฝึกทักษะผ่อนคลาย" ด้วยการฝึกหายใจเพื่อให้ร่างกายกับจิตใจสัมพันธ์กัน โดยหายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้า หรืออาจใช้วิธีหายใจเข้าให้สุดออกให้สุด นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการยืดเหยียดบริหารร่างกาย เพื่อให้สมาธิ ความสนใจ กลับมาอยู่กับตัวเอง เพราะเวลาที่คนเราเคลื่อนไหวจะทำให้ความคิดลดลง และได้ความสงบทางใจกลับคืนมา

"ฝึกจัดการด้านความคิด" โดยระวังความคิดที่ทำให้เรากังวลและเครียด ด้วยการฝึกการตระหนักรู้ในความคิด การเลือกความคิด หรือฝึกวิธีคิดที่ช่วยให้เรามีความสุข เพื่อค้นพบความสุขจากภายใน

"ฝึกจัดการปัญหาชีวิต" โดยเฉพาะปัญหาความสัมพันธ์ ซึ่งมีส่วนทำให้คนเราเครียดและกังวลได้มาก

"ฝึกเรื่องอาหารการกิน" โดยพบว่าคนที่รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงจะหงุดหงิดง่าย การควบคุมอารมณ์จะต่ำลง

ที่สำคัญคือ ดูแลร่างกายให้สมดุลในทุกๆ ด้าน เพื่อความสุขที่แท้จริง

  

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน