Facebook
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ได้เชิญสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในหลักสูตร หรือสาขาด้านอาชีวอนามัยมาร่วมบรรยาย อภิปราย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพที่จะนำไปใช้ในการผลิตบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน สร้างความเข้มแข็งในภาคธุรกิจของประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม  เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร


          สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)  ได้เข้าร่วมสัมมนาโครงการความร่วมมือในการพัฒนางานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับสถาบันการศึกษาที่มีการสอนในหลักสูตรไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า   โดยมีนายอนุสรณ์ ไกรวัฒนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวในขณะเป็นประธานเปิด ว่ากระทรวงแรงงานให้ความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ มาโดยตลอด เพราะบุคลากรเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลลูกจ้างให้เกิดความปลอดภัยและมีสุขภาพอนามัยดี ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างความทัดเทียมของการแข่งขันทางธุรกิจก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การสัมมนาในครั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ ทั้งจากภาคสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ทิศทางการดำเนินงานความปลอดภัยฯ มีความเหมาะสม ชัดเจน นำไปสู่การจัดทำแนวทางการพัฒนางานความปลอดภัยฯ ในลักษณะของข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงแรงงานและสถาบันการศึกษา เพื่อก่อให้ประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการเตรียมบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ ที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ
 

          ด้าน นายปกรณ์  อมรชีวิน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังกล่าวเสริมอีกว่า ปัจจุบันสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า มีจำนวนมากถึง  ๓๐ แห่ง สามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ได้ปีละกว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งหากบุคลากรเหล่านี้มีคุณภาพ และเข้าใจถึงแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการทำงานก็จะช่วยให้ผู้ใช้แรงงานลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการสัมมนาในวันนี้จะได้นำข้อมูลที่ได้จากการบรรยาย และการอภิปรายมาสรุปเป็นแนวทางความร่วมมือ ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยในระยะแรกกรมจะจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ กับสถาบันการศึกษา ที่มีการเรียนการสอนหลักสูตรไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขา อาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า และจะขยายความร่วมมือไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป