Facebook
สมาคมฯ  ร่วมจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ สำนักความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมีนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด   ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

  • การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ลูกจ้างที่เสียชีวิตจากการทำงานทุกกรณี
  • พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการสร้างต้นแบบงานความปลอดภัยฯ ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   สสส.  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ จำนวน ๕๒ แห่ง
  • การเสวนาและอภิปรายเรื่องความปลอดภัย
  • การแสดงนิทรรศการความปลอดภัย
  • การให้บริการตรวจสุขภาพฟรี
  • การประชุมของเครือข่ายด้านความปลอดภัยฯ
  • การตอบปัญหาชิงรางวัล  
  • การจำหน่ายสินค้าความปลอดภัยและสินค้าราคาถูก