Facebook
ภายใต้หัวข้อ เศรษฐกิจก้าวไกล แรงงานต้องปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน   เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556  ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ เช่น การอภิปรายหัวข้อ “เศรษฐกิจก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน” เสวนากฎหมายเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การแสดงนิทรรศการในโซนต่างๆ เช่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ และนิทรรศการกลาง ซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย การประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบการ  และการออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 120 หน่วยงาน