Facebook

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมการประชุม APOSHO 28 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย  ระหว่างวันที่ 8-12 ตุลาคม 56 โดยมีท่านนายกสมาคมฯ  นายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน เป็นผู้แทน ในการประชุมครั้งนี้

        ในการประชุมดังกล่าว สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ยังได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยงานเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม APOSHO ครั้งที่ 29 ด้วย  ซึ่งกำหนดจัดประชุมในวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2556  โดยจัดพร้อมกับงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  ณ  ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ