Facebook
เรื่อง บทบาทของวิทยากรตามมาตรฐาน ISO 29990 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรความปลอดภัยฯ  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 โรงแรมเอวาน่า บางนา  กรุงเทพฯ  โดยในงานมีวิทยากรให้เกียรติเข้าร่วมงาน 100 กว่าท่าน