Facebook

64046_shawpat_01.jpg (832×1248)

บัญชา ศรีธนาอุทัยกร

รักษาการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ


64046_training_18.jpg (881×1321)

อมรรัตน์  อ่อนดี

ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ

 

64046_training_21.jpg (1080×1620)

64046_training_07.jpg (736×1104)

64046_training_17.jpg (796×1194)

เอกชิชย์ สายัณห์

ผู้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าครูฝึกอบรม

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


ธัญลักษณ์ หอมขำคม

รักษาการหัวหน้าฝ่ายอำนวยการฝึกอบรม

และการพัฒนา

สุพิชญา  สอนสิทธิ์

รักษาการหัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรม

และการพัฒนาภาคปฏิบัติ

64046_training_05.jpg (919×1378)

64046_training_15.jpg (978×1467)

64046_training_01.jpg (882×1322)

64046_training_03.jpg (922×1382)


เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม อาวุโส

ศตพร  ทีปต์พณิช

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ชนันท์นมิดา ศรีทองอินทร์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

โชตินันท์  บรรพต

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

64046_training_13.jpg (860×1291)64046_training_10.jpg (880×1320)64046_training_08.jpg (818×1228)64046_training_20.jpg (934×1400)

รสริน  แสนดี

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ภานุพงษ์  นุชนุ่ม

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ปิยะมาศ  พิจิตร์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

เอกอนงค์  โหม่งหรุ่น

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

64046_training_22.jpg (776×1164)64046_training_24.jpg (2102×3152)64046_training_23.jpg (1848×2772)64046_training_06.jpg (894×1341)

อนุธิดา  ชัยรัตน์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

พรพรรณ  อำพรศักดิ์

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

พรธิภา  พลับพลา

เจ้าหน้าที่อำนวยฝึกอบรม

ธนวัฒน์  เกตุชะนก

เจ้าหน้าที่สนามฝึกอบรม

       

64046_training_09.jpg (855×1283)

64046_training_04.jpg (879×1318)

64046_training_11.jpg (882×1323)64046_training_19.jpg (898×1348)

ภัณฑิรา  ภูสิต

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ฐิตินันท์  วงษ์แย้ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ภาสินีย์  หอมขำคม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อรวี  จิตรโสม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

64046_training_12.jpg (796×1192)

64046_training_14.jpg (932×1399)64046_tech_16.jpg (1010×1516) 64046_tech_18.jpg (946×1420)

รมิตา  จำปาทอง

เจ้าหน้าที่การตลาดและธุรการ

วันวิสา ศรียาบัตร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสาโรจน์  ตาตะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อภิกฤตย์  เศวตพงษ์

เจ้าหน้าที่วิชาการงานที่ปรึกษา วิจัย

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สิ่งแวดล้อม