Facebook
      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557  ดร.ธีระ พงศ์อนันต์  ผู้จัดการสมาคมฯ  ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เข้าศึกษาดูงานสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)