Facebook
    นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงแรงงาน  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ  ตึกกระทรวงแรงงาน