Facebook
    สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย )  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมา  และจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่  ในงานวันเดียวกันได้จัดการอภิปรายพิเศษ เรื่อง "เหลียวหลังแลหน้างานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในยุคประชาคมอาเซียน"  ซึ่งมีสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก