Facebook

การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

   

  รายละเอียด
  


หลักการและเหตุผล

     กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ได้กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงฉบับนี้และสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 ขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  ประกอบด้วย

  1. การตรวจตรา
  2. การอบรม
  3. การรณรงค์
  4. ป้องกันอัคคีภัย
  5. การดับเพลิง
  6. การอพยพหนีไฟ
  7. และการบรรเทาทุกข์

     และให้นายจ้างจะต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ ให้นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  ของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น   เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในสถานประกอบกิจการมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ได้อย่างถูกต้อง   สมาคมฯ จึงจัดอบรมหลักสูตร  การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ.  2555”


วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพื้นฐานในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและนำไปประยุกต์ใช้กับ  แผนงานในหน่วยงานของตนเองได้


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

  • จป.ทุกระดับ,พนักงานทั่วไป,ผู้จัดการ


   
   ระยะเวลาอบรม
   
    6 ชั่วโมง (1 วัน)
 


   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    
  -2,000 บาท
  -1,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

  อัตราค่าอบรม 
    รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย เอกสารอบรม และวุฒิบัตร
 
   
   เนื้อหาหลักสูตร
 


08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน
09.00-10.30 น.         กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
                               และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

10.30-10.45             พัก

10.45-11.15             ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้

11.15-12.15             ความหมายแผนฉุกเฉินและแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย
                               การแบ่งประเภทของแผนฉุกเฉินและแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

13.15-16.30             ขั้นตอนการจัดทำแผนฉุกเฉินและวิธีการเขียนแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยตาม                                                        กฎกระทรวงฉบับฯ พ.ศ.2555

1)      การตรวจตรา

2)     การอบรม

3)     การรณรงค์

4)     ป้องกันอัคคีภัย

5)     การดับเพลิง

6)     การอพยพหนีไฟ

7)     และการบรรเทาทุกข์

16.30-17.00            วิธีการปรับปรุงและการพัฒนาแผนฉุกเฉินและแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยให้
                              สอดคล้องกับแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎกระทรวงฉบับฯ พ.ศ.2555


วิธีบรรยาย :  บรรยาย ทำ workshop

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล  :  ทดสอบก่อน – หลังการอบรม / ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม  : วุฒิบัตรผ่านการอบรม