Facebook
      เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557   นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  และผู้บริหารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (นางปราณิน  มุตตาหารัช)อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ)รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายวรานนท์  ปิติวรรณ )


รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นางกาญจนา  เทวะศิลชัยกุล )