Facebook
     นายชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดี นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์   และนายอารักษ์ พรหมณี  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และ ม.ล.ปุณฑริก สมิติ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557


นางสาวพรรณี ศรียุทธศักดิ์   ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน 


นายอารักษ์ พรหมณี  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน 


ม.ล.ปุณฑริก สมิติ
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน