Facebook
ค้นหาข้อมูลในเว็บ

64108_1.jpg (3544×2363)


การแต่งกายผู้เข้าอบรม : แต่งกายสุภาพ เหมาะสม กางเกงขายาว รองเท้าหุ้มส้น / รองเท้าเซฟตี้  (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะเข้าอบรมทุกกรณี)

64068_1.png (700×80)

   

  รายละเอียด
  


หลักการและเหตุผล

          กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ข้อ 66 นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ผ่านการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว และต้องจัดให้มีการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้หลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่นต้องมีหัวข้อวิชาและระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

 • กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

 • กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน

 • ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน 

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่ผ่านการอบรมมาแล้วได้รับการฝึกอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับ ปั้นจั่นตามเงื่อนไขของกฎหมาย
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมายตามที่กฎหมายกำหนด

 • ผู้ผ่านการอบรมและทำงานมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี
 • เมื่อมีสถิติอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเกี่ยวกับปั้นจั่นในสถานที่ทำงาน
 • เมื่อมีการนำปั้นจั่นชนิดหรือลักษณะที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

เงื่อนไขการเข้ารับอบรมหลักสูตรการอบรมหรือทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ต้องแสดงหลักฐานรับรองการผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น ตามประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่นผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ หรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พ.ศ. 2554 กำหนดให้


   
   วันเวลาอบรม
   
 • ระยะเวลาอบรม  6 ชั่วโมง (1 วัน)  
   
 • วันที่อบรม     :    เปิดอบรม 2 รุ่น

  • รุ่นที่ 1 : อบรมวันที่ 11กรกฎาคม 2558

  • รุ่นที่ 2 : อบรมวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558

 • สถานที่อบรม :    ห้องอบรมราชพฤกษ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยละอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)
 
   
   ราคาค่าอบรม  (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
    
  -2,000 บาท
  -1,500 บาท (สมาชิกสมาคมฯ)

  อัตราค่าอบรม 
    รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างเช้า-บ่าย เอกสารอบรม และวุฒิบัตร
 
   
   เนื้อหาหลักสูตร
 


วิทยากรที่บรรยาย  :  วิทยากรที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้
 


08.30-08.45 ลงทะเบียน


08.45-09.00 ทดสอบก่อนการอบรม


09.00-10.30 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552

10.30-10.45 พัก


10.45-12.15 ความปลอดภัยในการใช้งานปั้นจั่น กรณีที่นำปั้นจั่นชนิดหรือประเภทที่แตกต่างจากเดิมมาใช้งาน

12.15-13.15 พัก


13.15-14.30 ทบทวนการใช้สัญญาณมือ ,วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย,การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

14.30-14.45 พัก


14.45-16.30 กิจกรรมกลุ่มกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่นและความสูญเสียรวมทั้งนำผลการสอบสวนอุบัติเหตุมาวิเคราะห์เพื่อวางแผนป้องกัน


16.30-17.00 ทดสอบหลังการอบรม


มอบวุฒิบัตร

 

 • วิธีบรรยาย บรรยายใช้สื่อ power point / ชม VDO
 • วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล ทดสอบก่อน - หลังการอบรม /ระยะเวลาเช้ารับการอบรม 100 %
 • สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม