Facebook
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล นายกสมาคม และ รศ.อุษาพร ชวลิตนิธิกุล, คุณรุจน์ เฉลยไตร กรรมการสมาคม, คุณจรูญ จันทร์แก้ว ผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมกันถวายถังดับเพลิงที่ได้รับการสนับสนุนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซอฟเท็ค ไฟร์ซีเคียว จำนวน 6 ถัง มูลค่า 23,400 บาท แก่ พระครูรัตนโสภณ เจ้าอาวาสวัดนายโรง แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยสมาคมฯได้นำทีมงานดับเพลิงขั้นต้นไปฝึกการใช้ถังดับเพลิงให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้ ดร.ชัยยุทธ และ รศ.อุษาพร ชวลิตนิธิกุล ร่วมบริจาคตู้ใส่ยาพร้อมเวชภัณฑ์ เพื่อนำไปติดตั้งในศาลาปฏิบัติธรรม ด้วยถังดับเพลิงที่ได้รับการสนับสนุนจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซอฟเท็ค ไฟร์ซีเคียว จำนวน 6 ถัง มูลค่า 23,400 บาท