Facebook
ความเป็นมาของการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

       เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2528 ได้มีการหารือระหว่างหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงาน ต่างเห็นพ้องต้องกันว่า นอกจากกฎหมาย การตรวจแรงงาน การศึกษาวิจัย การทดสอบวิเคราะห์ปัญหาสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแล้วสมควรจะมีกิจกรรมเสริมโดยการจัดงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน” ระดับประเทศเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในประเทศไทย อีกทั้งยังให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้บริหาร นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ให้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิชาการ แนวคิด วิธีการแก้ไขปัญหา และเป็นแหล่งแสดงผลงานวิชาการด้านความปลอดภัยที่ประสบความสำเร็จในสถานประกอบการ เพื่อการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของคนทำงาน ความเสียหายและความทุกข์ของคนที่ได้รับอันตรายจากการทำงาน รวมถึงความเสียหายจากทุกคนที่มีส่วนได้รับจากการนั้นด้วย

       การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ  ได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี 2559  นับเป็นครั้งที่ 30 สสปท.ได้รับการส่งมอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดำเนินการจัดงานดังกล่าวร่วมกับสมาคมฯ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่องานใหม่ว่า  "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ" Thailand Safe@work อ่านต่อ...


งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33  

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 334-6 กรกฎาคม 2562ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32  

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3228-30 มิถุนายน 2561ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31  

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 31
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ณ…

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30
วันที่ : 30 มิถุนายน-2 กรกฎาคม 2559สถานที่ : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค…

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29
วันที่ : 2-4 กรกฎาคม 2558 สถานที่ : ไบเทคบางนา…

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
วันที่ : 3-5 กรกฎาคม 2557 สถานที่ : ไบเทคบางนา   …

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27
วันที่ : 3-5 กรกฎาคม 2556 สถานที่ : ไบเทคบางนา   

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26
วันที่ : 5-7 กรกฎาคม 2555สถานที่ : ไบเทคบางนา

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25  

งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 25
วันที่ : 7-9 กรกฎาคม 2554สถานที่ : ไบเทคบางนา

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL